Upload image from PHP (Laravel) To Document Salesforce<Part 1>

Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết khi tích hợp dữ liệu từ heroku postgre sang salesforce dùng herokuconnect thì gặp 1 số hạn chế như không thể sync binary data hay formula field từ salesforce to heroku. Chính vì thế hôm nay mình xin giới thiệu 1 series về cách upload file hình ảnh từ PHP Laravel sang Document của Salesforce và convert từ Document tới ContentVersion khi cần join file với 1 object cụ thể nào trong salesforce (confirm files từ related list). Nào just do it. Chúng ta cùng bắt đầu phần 1 với việc setting môi trường nào.

1. Tạo 1 project laravel và upload project laravel lên Heroku

 • Đầu tiên khởi tạo project laravel:

  $ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel demo-upload-file 
  $ cd demo-upload-file 
 • Cài đặt 1 số package cần thiết cho việc code upload file:

  1. Guzzle, PHP HTTP:
   $ composer require guzzlehttp/guzzle

   tham khảo thêm cách config ở link này.

 • Khởi tạo git repository

  $ git init
  $ git add .
  $ git commit -m "first commit"
 • Creating Procfile cho Laravel app

  $ echo web: vendor/bin/heroku-php-apache2 public/ > Procfile
  $ git add .
  $ git commit -m "Procfile for Heroku"
 • Create new Heroku application

  • Bạn cần cài đặt Heroku CLI trước khi thực hiện các bước sau. Để cài đặt Heroku CLI vui lòng tham khảo link này.

  • Đăng nhập vào tài khoản heroku bằng câu lệnh sau.

   $ heroku login
  • Tạo mới 1 ứng dụng trên Heroku

   $ heroku create
   Creating app... done, stark-crag-96480
   https://stark-crag-96480.herokuapp.com/ | https://git.heroku.com/stark-crag-96480.git
  • Setting Laravel App trước khi deploy

   $ php artisan key:generate --show
   $ heroku config:set APP_KEY=app_key_goes_here
   $ heroku config:set APP_URL=your_app_name.herokuapp.com
  • Deploy Laravel app lên heroku

   $ git push heroku master
   $ heroku open

   Nếu bạn chạy heroku open mà hiện thị web lên như hình là bạn đã deploy thành công Laravel lên Heroku

Deploy laravel app completed

Posted in Heroku, PHP, Salesforce on Jan 04, 2019