AmazonLinux1とAmazonLinux2のちがい(Differentiate between linux1 and linux2))

Xin chào các bạn. Đầu năm chúng tôi sẽ list ra vài điểm khác nhau cơ bản giữa Amazon Linux 1 và Amazon Linux được Amazon released vào 2017/12

 1. Thay đổi từ init tới systemd Từ trước đến nay khơi tạo setting /etc/rc3.d/xxx hay chkconfig không dùng được nữa

 2. Cách setting hostname cũng thay đổi

  • Bên Linux 1 thì change hostname như sau
  edit /etc/sysconfig/network
  edit /etc/hostname
  • Bên Linux2 thì change hostname như sau
  hostnamectl set-hostname amazonlinux2.example.com
 3. Thay đổi trong cách setting timezone

  • Bên Linux1
  edit /etc/sysconfig/clock
  cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime
  • Bên Linux2
  timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
 4. Không có offical repository Mysql. Khi install mysql thì thực tế Mariadb được installed.

  [root@amazon ~]# yum install mysql
  Loaded plugins: langpacks, update-motd
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package mariadb.x86_64 1:5.5.56-2.amzn2 will be installed
  --> Finished Dependency Resolution
  
  Dependencies Resolved
  
  ================================================================================
  Package    Arch     Version          Repository     Size
  ================================================================================
  Installing:
  mariadb    x86_64    1:5.5.56-2.amzn2     amzn2-core    8.9 M
  
  Transaction Summary
  ================================================================================
  Install 1 Package

  *Nếu bạn muốn install orginal Mysql thì sẽ phải dùng cách khác để tham chiếu tới repository của mysql

 5. Chỉ tồn tại PHP 5.4. Nếu dùng amazon-linux-extras thì default php version sẽ là 7.2. Ngoài ra nếu muốn sử dụng php version khác thì sử dụng Remi Repository chẳng hạn. Chú ý có sự khác biệt trong đặt tên package name Ví dụ: php71-php-devel not php71-devel

 6. Others

  • Apache 2.4 là default or standard chính vì thế khi sử dụng Chef(Structure Management) chẳng hạn thì sẽ phải thay đổi 1 số điểm như sau
  httpd24 -> httpd
  mod_php70 -> mod_php
  mod24_ssl -> mod_ssl
 • Không sử dụng được rsyslog thay vào đó sử dụng systemd-journald.service

  [root@amazon ~]# systemctl status rsyslog.service
  Unit rsyslog.service could not be found.
  [root@amazon ~]# systemctl status systemd-journald.service
  ● systemd-journald.service - Journal Service

Posted in AWS, Vietnam Offshore on Jan 04, 2019