Cách change timezone của Heroku Postgre

Tiền điều kiện: HerokuToolbelt đã được installed.

  1. Connect tới heroku postgre
heroku pg:psql --app [APPNAME]
  1. Confirm setting hiện tại TIMEZONE
> select current_timestamp;
  1. Change thử Timezone<Trong phạm vi blog này tôi change thử tới Tokyo timezon>
ALTER DATABASE your_database_name set timezone = 'Asia/Tokyo';

Để thay đổi có thể được updated cần phải thoát tạm thời khỏi connection tới postgre

> \q
  1. Connect lại tới Postgre
heroku pg:psql --app [APPNAME]
  1. Confirm TIMEZONE
> select current_timestamp;

Bạn sẽ nhìn thấy kết quả timezone được reflected như sau

-------------------------------
 2019-01-09 11:12:27.523441+09
(1 row)

Happy Coding!

Posted in Heroku, Vietnam Offshore on Jan 09, 2019