Change Heroku dyno timezone

Trong phạm vi blog này chúng tôi xin giới thiệu cách thay đổi timezone của heroku dyno từ kinh nghiệm dự án thực tế chúng tôi trải qua.

Khi chúng ta tạo app thì default web dyno sẽ có timezone là UTC Chẳng hạn bạn muốn change timezone sang Tokyo time(JST) chúng ta sẽ làm như sau

  1. Jump vào bash của app xác định
heroku run bash --app [appname]

Kết quả của command trên:

Running bash on ⬢ [appname]... up, run.2039 (Standard-1X)
  1. Trên bash shell run command date để xác định timezone hiện tại của dyno
> $ date

Kết quả của command date như sau

Thu Jan 17 01:56:43 UTC 2019
  1. Thay đổi timezone sang JST (Japan Time) Trước tiên exit khỏi bash
$ exit;

Chạy command config để change timezone

heroku config:add TZ=Asia/Tokyo --app [appname]

Kết quả của command config như sau

Setting TZ and restarting ⬢ [appname]... done, v180
  1. Confirm xem đúng là timezone được applied hay chưa bằng cách vào lại bash và run date command.

Happy coding!

Posted in Heroku, Vietnam Offshore on Jan 17, 2019